Maj 19 2022 13:50:24
Menu Główne
a a a a a a

 • Strona główna
 • Forum dyskusyjne
 • Szukaj na stronie
 • Kontakt
 • Kalendarze 2022!
 • O Autorach
 • Informacje
  a a a a a a

 • Daty modyfikacji
 • Numery VIN
 • Rozbieżności numeru VIN
 • Dostępne silniki
 • Oznaczenia skrzyń
 • Tapicerki
 • Ceny nowych Golf I
 • VAG Zubehör 1980/81
 • The VW Programme`75
 • Prospekty - katalogi

  MODELE

 • Golf C
 • Golf CL
 • Golf -/D/S
 • Golf L/LD/LS
 • Golf GL/GLD/GLS
 • Golf LX
 • Golf GX
 • Golf GTD
 • Golf GTI
 • Golf GTI Pirelli
 • Golf GTI Trophy
 • Golf GTI 16S
 • Rabbit
 • Rabbit GTI
 • Ciekawostki
  a a a a a a

 • 30 lat Golf
 • 40 lat Golf
 • Historia VW
 • Czym jest swallowtail?
 • Info reklamowe USA
 • VW of America
  Artyku?y z gazet:
 • VW BLIZZARD
 • VW DIESEL
 • VW Z JUGOS?AWII
 • Motorsport-garage
  a a a a a a

 • Silniki sportowe z epoki
 • Lakiery 1974
  a a a a a a

  a
  Nawigacja
  Artykuły » Ciekawostki » VW DIESEL
  VW DIESEL

  VW DIESEL - POCZ?TEK NOWEJ ERY?
  Zainteresowanie koncernu VW silnikiem wysokopr??nym do nap?du samochodu osobowego trwa zaledwie od trzech lat. W dobie kryzysu 1972-73 zastanawiano si? nie tylko nad tym, jak obni?y? zu?ycie paliwa, ale rwnie? czym zast?pi? benzyn?, gdy to pewne jak 2 X 2 = 4, wyczerpie si? ona ktrego? dnia. Rozwa?ano rwnie? wszystkie problemy zwi?zane z ochron? ?rodowiska.

  Wniosek by? prosty. Nale?y jak najbardziej skutecznie przetwarza? rop? naftow? na energi? mechaniczn?. Ze wszystkich znanych rozwi?za? nadaje si? do tego najlepiej silnik wysokopr??ny. Zapalono wi?c zielone ?wiat?o dla projektu "Volkswagen-Diesel" i ju? po 3 latach uzyskano naprawd? imponuj?cy rezultat. Jest nim Golf z silnikiem wysokopr??nym o pojemno?ci 1500 cm3 daj?cy tyle mocy, co benzynowy 1100 cm3 stosowany rwnie? w tym w?a?nie modelu, rwnolegle z silnikiem 1600 cm3.

  Silnik VW Diesel produkowany jest na tej samej linii obrbczej co jednostki benzynowe 1100 i 1600 cm3. Ten ostatni silnik to nast?pca modelu 1500, nie wytwarzanego ju? od roku.

  Takie rozwi?zanie pozwala znakomicie obni?y? koszty - cena samochodu z silnikiem wysokopr??nym ma by? tylko o 10% wy?sza ni? cena wersji benzynowej. Przyzwyczaili?my si? uwa?a?, ?e silnik o zap?onie spr??eniowym powinien mie? znacznie mocniejszy kad?ub z racji du?o wy?szych stopni spr??ania.
  Jest to prawdziwe tylko cz??ciowo.

  Fakt, ?e stopie? spr??ania jest dwa razy wy?szy, ale ci?nienia, wyst?puj?ce podczas pracy, s? w rzeczywisto?ci w silniku wysokopr??nym tego samego rz?du co i w jednostce benzynowej. I z tego w?a?nie za?o?enia wychodzili konstruktorzy VW projektuj?c wymienne kad?uby - z silnika wysokopr??nego przeznaczone s? rwnie? jako cz??ci zamienne do nieprodukowanego ju? silnika benzynowego 1500 cm3!

  Ale dlaczego nie przyj?to w jednostce wysokopr??nej wy?szej pojemno?ci 1,6? Proste! Ma ona zro?ni?te ze sob? tuleje cylindrowe a to nie gwarantowa?oby skutecznego ch?odzenia.

  Nowo?ci? w silniku VW Diesel jest nie tylko wymienno?? du?ej ilo?ci elementw z silnikiem benzynowym, lecz rwnie? mo?liwo?? zmiany punktu wtrysku. Wykorzystuje si? to przy rozruchu zimnego silnika uzyskuj?c w efekcie niemal ca?kowite wyeliminowanie dokuczliwego stuku tak dobrze znanego z innych modeli pracuj?cych na oleju nap?dowym.

  Dalej: puszczenie peda?u przyspieszenia nie powoduje gwa?townego odci?cia dawkowania paliwa, co wp?ywa na zwi?kszenie kultury pracy silnika.
  VW Diesel daje moc 50 KM przy 5000 obr./min. Przypomnijmy, ?e do takiej mocy silnik Mercedes wymaga pojemno?ci 2 litrw.

  Osi?gi samochodu nap?dzanego now? jednostk? s? wi?cej ni? wystarczaj?ce. Pr?dko?? maksymalna wynosi 139 km/godz. (Golf 1100 137 km/godz.) za? czas przyspieszenia od 0 do 100 km/godz. to 19 sekund (Golf 1100 16,5 sekundy). Za to zu?ycie paliwa w l/100 km jest o 1/3 ni?sze!

  I jeszcze jedna istotna r?nica - silnik VW Diesel wymaga obs?ugi w znacznie rzadszych odst?pach czasu ni? znane jednostki wysokopr??ne. Mo?emy wi?c mwi?, ?e wraz z jego pojawieniem si? rozpocz??a si? era szybkiego rzwoju samochodu osobowego o takim w?a?nie ?rdle nap?du. (t.s.)


  Artyku? pochodzi z gazety MOTOR Nr 45/1976 7 listopada, str. 8


  Golf D Golf LD Golf GLD