Maj 19 2022 13:57:22
Menu Główne
a a a a a a

 • Strona główna
 • Forum dyskusyjne
 • Szukaj na stronie
 • Kontakt
 • Kalendarze 2022!
 • O Autorach
 • Informacje
  a a a a a a

 • Daty modyfikacji
 • Numery VIN
 • Rozbieżności numeru VIN
 • Dostępne silniki
 • Oznaczenia skrzyń
 • Tapicerki
 • Ceny nowych Golf I
 • VAG Zubehör 1980/81
 • The VW Programme`75
 • Prospekty - katalogi

  MODELE

 • Golf C
 • Golf CL
 • Golf -/D/S
 • Golf L/LD/LS
 • Golf GL/GLD/GLS
 • Golf LX
 • Golf GX
 • Golf GTD
 • Golf GTI
 • Golf GTI Pirelli
 • Golf GTI Trophy
 • Golf GTI 16S
 • Rabbit
 • Rabbit GTI
 • Ciekawostki
  a a a a a a

 • 30 lat Golf
 • 40 lat Golf
 • Historia VW
 • Czym jest swallowtail?
 • Info reklamowe USA
 • VW of America
  Artyku?y z gazet:
 • VW BLIZZARD
 • VW DIESEL
 • VW Z JUGOS?AWII
 • Motorsport-garage
  a a a a a a

 • Silniki sportowe z epoki
 • Lakiery 1974
  a a a a a a

  a
  Nawigacja
  Artykuły » Ciekawostki » Historia Volkswagena
  Historia Volkswagena

  Opis obrazka


  Ca?a historia firmy Volkswagen rozpoczyna si? w latach trzydziestych XX wieku. Wtedy, w Europie bardzo dynamicznie rozwin??a si? produkcja ma?ych, popularnych samochodw. Male pojazdy w tym czasie wypusc?y ju? na rynek takie firmy jak: Renault, Citron, Peugeot, Renault, Austin, Opel, Tatra i Fiat.
  Ferdynand Porsche dosta? zlecenie skonstruowania popularnego samochodu przeznaczonego dla wszystkich. Musia? to by? (jak sobie za?yczy? Fhrer) samochd popularny w?rd ludu, symbolizuj?cy prost? liczbe sk?adaj?c? si? tylko z cydr 1 i 0. Tak wi?c zlecenie zawiera?o dane auta: ci??ar do 1000 kg, pojemno?? skokowa do 1000 cm3, zu?ycie paliwa do 10 litrw na 100 km, szybko?? maksymalna oko?o 100 km/h, wytrzyma?o?? mechanizmw na co najmniej 10 lat, cena sprzeda?y poni?ej 1000 marek.
  Hitler wezwa? do siebie Ferdynanda Porsche i nakaza? mu skonstruowanie zupe?nie nowego typu. Ferdynant wraz z Jakubem Werlinem (poleconym przez zak?ady Daimler-Benz) zlecenie przyj?? i ju? po roku pracy gotowe by?y trzy r?ne prototypowe egzemplarze nowego pojazdu, przedstawione Hitlerowi do wyboru. "Wdz" wyrazi? jednak niezadowolenie z brzydkiego i ma?o funkcjonalnego kszta?tu samochodu. Wzi?wszy o?wek do r?ki, "genialnie" naszkicowa? poprawiony kszta?t z uwag?, ze nowy ten twr b?dzie nie tylko ?adniejszy, ale i lepszy pod wzgl?dem technicznym i funkcjonalnym. Istotnie, prby na prototypie naszkicowanym przez Hitlera w tunelu aerodynamicznym, przeprowadzone przez konstruktorw wykaza?y s?uszno?? tych poprawek.

  Na otwarciu wystawy samochodowej w Berlinie w 1935 roku Hitler wyg?osi? wielk? mow? polityczn?, z podkre?leniem sprawy samochodu popularnego, nazwanego przez Frera "Volkswagen", to znaczy "ludowy pojazd". Trzy lata p?niej, 26 maja 1938 roku, Hitler osobi?cie po?o?y? w dobrze usytuowanej miejscowo?ci Fallersleben ko?o Wolfsburga kamie? w?gielny pod nowy zesp? fabryk przeznaczony wy??cznie do budowy modelu zapowiedzianego przez Hitlera, ktry mia? uszcz??liwi? nard niemiecki.  Opis obrazka
  Tak brzmia?a oficjalna, urz?dowa wersja powstania popularnego samochodu niemieckiego. W rzeczywisto?ci sprawa wygl?da?a nieco inaczej (wed?ug publikacji Hermana Heinza Wille). Oto w owych latach na ca?ym ?wiecie samochd spopularyzowa? si? i ka?dy chcia? posiada? w?asny, tani a dobry pojazd. Tote? wszystkie licz?ce si? firmy stara?y si? wyj?? naprzeciw klientom, produkuj?c w ramach uczciwej kalkulacji samochody popularne. Przytoczyc w to miejsce mo?na cho?by kilka tylko marek, jak: Rasmussena z jego DKW, Hanomag "Kommissbrot" i "Garant", Opel "Laubfrosch", Renault "Trefl"; Citron "5CV", Austin "7", FIAT "Ballila" i "Topolino", Ford-Kln typ "Eifel", BMW "Dixi", Hans Ledwinka z jego ma?? Tatr? 11, czeskie "Z" Aero i wiele, wiele innych.  Ferdynand Porsche rwnie? zacz?? od konstruowania ma?ych samochodw dla zaspokojenia wielkiego (nie tylko europejskiego) rynku. Mo?na dla przyk?adu przypomnie? zbudowany przez Porschego w firmie Austro-Daimler mini-samochd o nazwie "Maja", przeznaczony dla m?odszej crki Jellinka, Maji, siostry Mercedes Jellinek, ktrej imi? pos?u?y?o do nazwania marki samochodw Daimlera. W 1922 roku F. Porsche skonstruowa? dla hrabiego Saszy Kolowrata, magnata filmowego, ma?y samochd wy?cigowy marki "Sascha", a nast?pnie - ma?y samochd dla austriackiej firmy Steyr i kilka innych modeli samochodw ma?olitra?owych.

  Opis obrazkaW roku kryzysu gospodarczego (1931) F. Porsche zaj?? si? teoretycznym opracowaniem pierwszego projektu "samochodu ludowego", ktry to pojazd mia? mie? kszta?t dobrze nam do dzi? znanego "garbusa". Projekt ten bez realizacji, Porsche sprzeda?, w celu zdobycia pieni?dzy, niemieckiej firmie Zndapp za 85 tysi?cy marek.


  Maj?c ju? konieczne pieni?dze, Porsche uda? si? do Zwi?zku Radzieckiego w celu zapoznania si? z tamtejszymi osi?gni?ciami i z mo?liwo?ciami ewentualnej sprzeda?y swych konstrukcji, niestety bez powodzenia.
  Po powrocie do Niemiec, Porsche uzupe?ni? i unowocze?ni? swj projekt "samochodu ludowego", sprzedaj?c go w tym wydaniu, bez wy??czno?ci firmie NSU. Jednocze?nie, w roku 1932 z?o?y? ofert? na opracowanie konstrukcji w?a?nie takiego samochodu, popart? wyczerpuj?cym i przekonuj?cym memoria?em, rz?dowi Rzeszy Niemieckiej i kanclerzowi Brningowi.
  Niestety kanclerz, zaabsorbowanym narastaj?cym kryzysem gospodarczym i politycznym, nie wykorzysta? s?usznej propozycji Porschego, wobec czego zniech?cony konstruktor od?o?y? spraw? "samochodu ludowego" na p?niej. Zaanga?owa? si? wtedy w firmie Auto-Union, zwracaj?c swe zainteresowania w stron? samochodw wy?cigowych, s?ynnych p?niej modeli "P-Wagen".

  W tym okresie dzia?alno?ci Porschego odwiedzi? go w 1933 roku jego dawny przyjaciel, Jakub Werlin, przedstawiciel firmy Daimler-Benz w Monachium, doradzaj?c, aby wznowi? dawn? propozycj? i przedstawi? j? aktualnemu rz?dowi Hitlera. Eksperci ministerstwa komunikacji przestudiowali z?o?ony dawno memoria? i przedstawili Hitlerowi z pozytywn? opini?. Za?o?ono nawet w Kancelarii Rzeszy akta pod nazw? "Kraft III" ("So?a III"), w ktrych poprawiony i nieco zmieniony poprzedni memoria? Porschego mia? dat? 17 stycznia 1934 roku. W tym nowym dokumencie Porsche powo?ywa? si? na ju? zrealizowany podobny pomys?, dotycz?cy radiowego odbiornika ludowego, nazwanego "Volksemfnger", ktr? to nazw? mo?na by z ?atwo?ci? zmieni? na... "Volkswagen", a taki pojazd Porsche zobowi?za?by si? zbudowa? w zak?adach firmy Daimler-Benz w ci?gu roku.
  Tak wi?c wygl?da?a prawda o powstaniu tego samochodu. Hitler mg? bezpiecznie zapowiada? w mowie inauguruj?cej wystaw? samochodow? zbudowanie Volkswagena maj?c w zanadrzu zobowi?zanie Porschego i Werlina. Taka zapowied? nawet dobrze wypad?a, sprawiaj?c wra?enie w niemieckim spo?ecze?stwie, ?e pomys? zbudowania ludowego samochodu, zrodzi? si? w "genialnym" umy?le Fhrerera III Rzeszy.

  W czerwcu 1934 roku Porsche otrzyma? tak upragnione zamwienie. Rwnocze?nie firma Daimler-Benz otrzyma?a polecenie oddania doktorowi swych zak?adw do dyspozycji. Porsche w pierwszym radosnym zap?dzie zapowiedzia? opracowanie technologii produkcji w pi?? miesi?cy, a wyprodukowanie pierwszych prbnych samochodw - w dziesi??. Terminy te nie zosta?y jednak dotrzymane  Zwi?zek Przemys?u Samochodowego Rzeszy (RDA) podpisa? z Porschem umow?, ktra zobowi?zywa?a konstruktora do przygotowania w ci?gu 10 miesi?cy prototypu samochodu. Na ka?dy miesi?c pracy Porsche mg? dysponowa? 20 tysi?cami marek, znaczna jak na owe czasy kwota.
  Przeszed? bowiem rok i drugi, a prbne samochody wci?? nie by?y gotowe (mimo i? pierwszy prototyp powsta? w pa?dzierniku 1935 r). Lecz rz?d nie ponagla? konstruktora, a mo?e nawet sam wp?ywa? na przeci?ganie prac, maj?c do tego "swoje" powody, ktre sta?y si? zrozumia?e dla wszystkich dopiero po wybuchu wojny w 1939 roku.

  Nadszed? dzie? otwarcia berli?skiej wystawy samochodw 1936 roku. Sensacja, bo oto Volkswagena... nie by?o! Zamiast niego ukaza? si? szereg nowych, udanych konstrukcji ma?ych samochodw, a w szczeglno?ci - pierwsze udane samochody osobowe nap?dzane silnikiem wysokopr??nym: 4-cylindrowy. 2,5-litrowy Daimler-Benz typ "260D" oraz Hanomag Rekord-Diesel 1910 cm3.
  Wreszcie dwa prbne samochody Porschego (limuzyn? i oparty na niej kabriolet) zosta?y w ?cis?ej tajemnicy zademonstrowane Hitlerowi i kilku jego zaufanym podkomendnym z NSKK (Narodowo-Socjalistycznego Korpusu Kierowcw) oraz nielicznym czo?owym przedstawicielom Zjednoczenia Producentw Samochodw, ktrych nawet Hitler nie mg? ignorowa?, b?d?c od nich w pewnej mierze zale?nym finansowo (samochd zosta? poddany je?dzie testowej na 50 tys. km - doborowa brygada usi?owa?a go zaje?dzi?, pokonuj?c dziennie ponad 800 km - mimo tego nowa konstrukcja si? sprawdzi?a).

  Opis obrazka
  "Wdz" wyrazi? rzeczywi?cie swe niezadowolenie z kszta?tu samochodu. Chwyci? zatem o?wek, aby osobi?cie kszta?t ten na rysunku poprawi?. Jak podali ?wiadkowie tej sceny, Porsche z w?ciek?o?ci? zacisn?? pi??ci, wk?adaj?c je w kieszenie spodni. Niektrzy przemys?owcy u?miechali si? arogancko. Jeden z dyrektorw firmy Auto-Union od niechcenia zauwa?y?, ?e wyprbowany w setkach tysi?cy egzemplarzy DKW nadaje si? rwnie? do produkcji, jako "samochd ludowy". Wilhelm Opel zareagowa? na to oferuj?c swj ma?y samochd "P4". Producentom bardzo by odpowiada?o uzyskanie zamwienia na milionowe serie.  Hitler uda? jednak, ?e nie s?yszy uszczypliwych uwag oponentw. Zamkn?? wszystkie dyskusje nakazuj?c, aby Porsche niezw?ocznie pojecha? do USA, do Forda, i z?o?y? w imieniu rz?du niemieckiego zamwienia na wyposa?enie nowej fabryki.
  Gdy Porsche powrci? pe?en najlepszych nadziei, dowiedzia? si?, ?e ju? zosta? odsuni?ty od prowadzenia spraw budowy fabryki, albowiem sprawy te z polecenia Hitlera obj?? Arbeitsfront (Front Pracy), paramilitarna organizacja hitlerowska, ktra sama ju? b?dzie si? troszczy?a o dalsze losy Volkswagena. Wtedy te? po?o?ono kamie? w?gielny pod budow? fabryki-miasta, nazwanego prowizorycznie KdF-Wagens, potem przemianowanego na Volkswagen-stadt czyli dzisiejszego Wolfsburga.

  Roczna produkcja mia?a si?ga? miliona egzemplarzy, co wwczas w Europie by?o liczb? wr?cz niewyobra?aln?. Nast?pnie rz?d og?osi? powszechne zapisy na nowy "samochd ludowy". Ka?dy Niemiec mia? prawo wp?aca? na ksi??eczk? samochodow? po 5 marek tygodniowo (pracodawcy prawie przymusowo odtr?cali t? kwot? robotnikom przy tygodniowej wyp?acie). Gdy w ten sposb uzbiera?a si? suma 990 marek, to znaczy po nieca?ych 4 latach, wp?acaj?cy ma otrzyma? samochd. "Dowcip" tego systemu polega? na tym, ?e nie mo?na by?o p?aci? w inny sposb, na przyk?ad ca?o?? pokry? gotwk?, jedynie dozwolone by?y raty po 5 marek tygodniowo. Przez ten czas pieni?dze, i to bardzo du?e, sz?y na budow? fabryki i na produkowanie pierwszego zapasu samochodw poniewa? nie wyko?czony jeszcze zak?ad podj?? produkcje zbrojeniow?.

  Opis obrazkaGdy Hitler zaatakowa? Polsk? we wrze?niu 1939 roku, w armii pojawi?y si? dziesi?tki tysi?cy Volkswagenw, lecz nie tych "cywilnych" o kszta?tach "garbusa" ktrego dzi? znamy, lecz specjalnego typu wojskowego Kbelwagenw (VW 181) - otwartych, budowanych jako lekkie samochody ??cznikowe - i amfibii z nap?dem na cztery ko?a). Dopiero wtedy zorientowano si?, jaki by? cel ratalnego systemu op?at, dokonywanych na og? dobrowolnie przez ludzi pracy, ktrzy swymi oszcz?dno?ciami wyposa?yli armi? w samochody wojskowe, nie zdaj?c sobie z tego sprawy, ?e za ich pieni?dze nie zosta? wyprodukowany ani jeden cywilny samochd, maj?cy przecie? nosi? nadan? mu przez Hitlera nazw? "KdF" ("Kraft durch Freude"), co oznacza? przecie? mia?o „Si?a przez rado??”….


  W czasie wojny przy produkcji samochodw pracowali g?wnie je?cy, w 1944 r. w fabryce zatrudniaj?cej 12 tys. osb, tylko 4 tys. stanowili Niemcy. Po wojnie kontrole nad zak?adami przej?li Anglicy i podj?li w nich produkcje silnikw do jeepw. W halach fabrycznych naprawiano tez alianckie samochody wojskowe. W 1945 r. Anglicy zlecili produkcje 20 tys. Volkswagenw (do ko?ca roku wykonano 1785 pojazdw, w wi?kszo?ci typu kbelwagen).

  Pa?dziernik 1945 - zjecha? z ta?my 10-tysi?czny wykonany po wojnie Volkswagen. Cen? limuzyny w standardowym wykonaniu ustalono na 5000 marek. Cala produkcja (w ramach reparacji szkd wojennych) sz?a na potrzeby aliantw i na u?ytek niemieckich s?u?b publicznych. W 1948 r. Anglicy przekazali Niemcom zarz?d nad zak?adami w Wolfsburgu. Jeszcze w maju tego roku zszed? z ta?my 25-tysieczny Volkswagen.

  W 1949 r. podpisany zosta? kontrakt z Volkswagenem, umo?liwiaj?cy funkcjonowanie nowej firmy rodziny Porsche. Mia?a ona kupowa? silniki od Volkswagena, a jednocze?nie produkowa? cz??ci do "Garbusw". Dealerzy Volkswagena zaj?li si? te? sprzeda?? aut marki Porsche. Na konto firmy zacz??y wp?ywa? tantiemy z produkcji "Garbusw".
  Do ko?ca lat 50. firma Porsche mia?a te? w?a?ciwie wy??czno?? na prace konstrukcyjne dla Volkswagena.

  Tak ?cis?? wsp?prac? zako?czy? konflikt o nast?pc? "Garbusa". Za prace nad projektem tego auta Volkswagen zap?aci? firmie Porsche ponad 400 mln marek. Prototypy nie zapowiada?y jednak pojazdu nadaj?cego si? do produkcji.
  Kontrakt zerwano w 1972 r., a prototypy zirytowani szefowie firmy Porsche kazali zmia?d?y? czo?gami. By? mo?e by?y to Leopardy, zaprojektowane oczywi?cie przez Porsche …


  Opracowanie w?asne
  Data: 1 X 2004 (z p?niejszymi zmianami)