Maj 19 2022 13:51:04
Menu Główne
a a a a a a

 • Strona główna
 • Forum dyskusyjne
 • Szukaj na stronie
 • Kontakt
 • Kalendarze 2022!
 • O Autorach
 • Informacje
  a a a a a a

 • Daty modyfikacji
 • Numery VIN
 • Rozbieżności numeru VIN
 • Dostępne silniki
 • Oznaczenia skrzyń
 • Tapicerki
 • Ceny nowych Golf I
 • VAG Zubehör 1980/81
 • The VW Programme`75
 • Prospekty - katalogi

  MODELE

 • Golf C
 • Golf CL
 • Golf -/D/S
 • Golf L/LD/LS
 • Golf GL/GLD/GLS
 • Golf LX
 • Golf GX
 • Golf GTD
 • Golf GTI
 • Golf GTI Pirelli
 • Golf GTI Trophy
 • Golf GTI 16S
 • Rabbit
 • Rabbit GTI
 • Ciekawostki
  a a a a a a

 • 30 lat Golf
 • 40 lat Golf
 • Historia VW
 • Czym jest swallowtail?
 • Info reklamowe USA
 • VW of America
  Artyku?y z gazet:
 • VW BLIZZARD
 • VW DIESEL
 • VW Z JUGOS?AWII
 • Motorsport-garage
  a a a a a a

 • Silniki sportowe z epoki
 • Lakiery 1974
  a a a a a a

  a
  Nawigacja
  Artykuły » Ciekawostki » VW of America
  VW of America

  Od chrab?szcza do krlika -
  czyli krtka historia Volkswagena Rabbita.  1) Garbate pocz?tki

  By zrozumie? fenomen Volkswagena Rabbita, ameryka?skiego odpowiednika Golfa trzeba cofn?? si? do 1944 roku. Wtedy to bowiem podczas ameryka?skiego bombardowania zburzonych zosta?o prawie 3 / 4 powierzchni kompleksu fabryki w Wolfsburgu.
  Paradoksalnie jednak dzie?o zniszczenia sta?o si? pocz?tkiem narodzin wszystkiego dzi?ki amerykanom. To w?a?nie pod alianck? stref? okupacyjn? trafi? Wolfsburg a wraz z nim zniszczona fabryka Volkswagena. Mimo ?e wojenna produkcja skoncentrowana by?a na przeznaczonych dla Wehrmachtu i SS Kubelwagenie (typ 82), oraz p?ywaj?cym Schwimmwagenie (typ 166) to z linii monta?owych zje?d?a?y rwnie? uterenowione odmiany "Garbusa"; (typ 92, 92 SS, 82E, 87) a tak?e niewielka liczba ich cywilnych odpowiednikw (typ30).

  To w?a?nie te ostatnie przyku?y uwag? wkraczaj?cej na tereny fabryki armii alinatw. Proste a jednocze?nie funkcjonalne samochody szybko zosta?y obdarzone sympati? mimo ?e ich pochodzenie w prostej linii powi?zane by?o z narodowo-socjalistycznymi ideami. Gdy po kapitulacji III Rzeszy, zachodnioeuropejski ?wiat przyst?pi? do odbudowy przemys?u Niemiec, wycie?czonego dzia?aniami wojennymi, szybko okaza?o si? ?e jedn? z najpilniejszych potrzeb jest rekonstrukcja przemys?u motoryzacyjnego.  W ko?cu odnowiony nard niemiecki musia? si? czym? przemieszcza?. Dzi? mo?emy ?mia?o powiedzie? ?e Volkswagen zawdzi?cza powojenn? egzystencj? w du?ej mierze dzi?ki oficerowi armii brytyjskiej majorowi Ivanowi Hirstowi. Ale w dalszym ci?gu mwi si?, ?e Hirst nie podj??by decyzji o wznowieniu produkcji gdyby nie nacisk ze strony ameryka?skiego dowdztwa.
  Tak czy inaczej po g??bokich analizach wybr na samochd dla mas pad? na Garbusa. Okaza?o si? bowiem ?e te same kryteria ktre narzuci? Adolf Hitler w 1933 roku doskonale pasowa?y do d?wigaj?cego si? powojennego przemys?u. Produkcja garbatych samochodw ruszy?a ju? wiosn? 1946 roku. Co ciekawe do ko?ca tego samego roku uda?o si? zbudowa? oko?o 1000 samochodw, co by?o niezwyk?ym wyczynem bior?c pod uwag? ?e monta? odbywa? si? w zniszczonej fabryce w ktrej nie do?? ?e brakowa?o cz??ci dachu to nie by?o okien.

  Dzi?ki pomocy planu Marschalla ju? w 1948 fabryk? uda?o si? odbudowa? a auta opuszczaj?ce jej bramy otrzyma?y oficjaln? nazw? Volkswagen. O sukcesie jaki odnis? samochd dla ludu najlepiej niech ?wiadczy, ?e popyt przewy?szaj?cy poda? zmusi? do rozbudowy Wolfsburskiego kompleksu fabrycznego. Ju? sze?? lat po wznowieniu produkcji Wolfsburg by? najwi?ksz? fabryk? samochodw w Europie.

  W?rd odbiorcw Garbusa, znalaz? si? praktycznie ca?y wolny ?wiat. Za spraw? ?o?nierzy wracaj?cych z europy auta Volkswagena sta?y si? bardzo popularne rwnie? i za oceanem. Jednak oficjalnie pierwszy Volkswagen wys?any zosta? do Stanw Zjednoczonych na specjalne zamwienie z?o?one w Holandii. Pierwsze dostarczone przez Ben Pona (bo tak nazywa? si? dealer) samochody wystawiono na Niemieckiej Wystawie Przemys?owej w Nowym Jorku w styczniu 1949 roku.
  W tym momencie lista importerw Volkswagenw obejmowa?a ju? siedem krajw. Zaledwie dwa lata p?niej by?o ich ju? 29, co ?wiadczy o niezwykle dynamicznym rozwoju eksportu w tamtych czasach. Co ciekawe ju? 1 lipca 1949 roku Karmann zaprezentowa? w Osnabrck otwarty wariant karoserii Garbusa a fakt ten sprawi? ?e wiele z ameryka?skich firm karoseryjnych wyrazi?o zainteresowanie karosowaniem podwozi na terenie USA. Trzy lata p?niej pierwsze Volkswageny rwnie? zamwione w europie, przyby?y do Kanady. Nie przeszkadza?o to oczywi?cie w imporcie indywidualnym ale fakt jest faktem ?e sprzeda? Volkswagena stale ros?a – do ko?ca 1953 roku sprzedano oficjalnie za po?rednictwem europejskich dealerw ??cznie 1214 Volkswagenw. By?o to o tyle sukcesem, ?e w tamtym czasie ameryka?ski rynek by? raczej hermetyczny a sami klienci niech?tnie si?gali po europejskie samochody. Wi?za?o si? to przede wszystkim z obaw? o brak serwisu czy te? cz??ci zamiennych. To te? stale zwi?kszaj?ca si? sprzeda? samochodw VW w USA by?a znacz?cym wydarzeniem.  Warto rwnie? wspomnie? ?e do rozkwitu sprzeda?y Volkswagena najbardziej przyczyni? si? nie tyle garbus, co zaprezentowany w 1950 roku Transporter. Co ciekawe jego pierwsze modele reklamowane by?y w Ameryce nie jako van a jako kombi. Zwi?kszaj?ce si? zainteresowanie niemieckimi samochodami za oceanem zmusi?o zarz?d VW do zorganizowania oficjalnej sieci dealerskiej by zast?pi? dotychaczasow? sprzeda? aut przez przypadkowych dealerw specjalizuj?cych si? w imporcie europejskich wozw.

  Powo?any w kwietniu 1955 roku Volkswagen Of America przede wszystkim zaj?? si? mia? standaryzacj? sprzeda?y i obs?ugi aut w Stanach Zjednoczonych. Drugoplanowym dzia?aniem by?o zaplanowanie kampanii reklamowo-marketingowej. T? ostatni? zlecono legendarnej firmie DDB Worldwide (Doyle Dane Bernbach) a na jej efekty nie trzeba by?o d?ugo czeka?. Wzrost sprzeda?y za oceanem sprawi? ?e jeszcze w tym samym roku z ta?my monta?owej w Wolfsburgu zjecha? milionowy Garbus.

  Warto wspomnie?, ?e za?o?ony jeszcze w 1953 roku Volkswagen do Brasil czyli brazylijski oddzia? marki VW nigdy nie mia? za zadanie wspierania rynkw USA i Kanady. Podobnie sprawa si? mia?a z za?o?onym rok p?niej jej meksyka?skim odpowiednikiem gdzie wi?kszo?? mocy przerobowej fabryki skonsumowana by?a na produkcje aut na krajowy rynek. Nie oznacza?o to jednak ?e cz??ci zamienne produkcji brazylijskiej lub meksyka?skiej nie trafia?y do Stanw Zjednoczonych. Ich du?e transporty regularnie trafia?y do ameryka?skich magazynw staj?c si? ponad po?ow? ich zapasw. By?o to pewnego rodzaju paradoksem gdy? o ile cz??ci czy podzespo?y o wiele ?atwiejsze w transporcie w du?ej mierze pochodzi?y z brazylii lub meksyku o tyle same samochody w 90% pochodzi?y z europy.
  Sam proces ich eksportu by? jednym, wielkim, ?wietnie dzia?aj?cym mechanizmem. Samochody po opuszczeniu bram fabryki w Wolfsburgu (p?niej Emden oraz Brukseli) specjalnie przygotowywano do przebycia drogi morskiej. Nowo?ci? by?o zabezpieczenie ca?ego nadwozia specjalnym woskiem na czas transportu. Unieruchamiano rwnie? zawieszenie pojazdw.  Tak przygotowane Volkswageny przewozone by?y kolej? do portu w Hamburgu sk?d drog? morsk? przep?ywa?y w wybrane regiony USA. O profesjonalizmie ca?ego przedsi?wzi?cia niech ?wiadczy fakt budowy specjalnych statkw opartych na konstrukcji typu Lo-Lo gdzie proces za?adunku odbywa? si? za po?rednictwem dzwigw. Trzeba wspomnie? ?e w tym czasie VW of America nie posiada? centrum dystrybucji a port docelowy uzale?niony by? od ilo?ci zamwie? w danym regionie. By?o to o tyle uci??liwe ?e samochody jeszcze podczas roz?adunku by?y przydzielane poszczeglnym dealerom. Zamieszanie wprowadza? fakt ?e jednym frachtem dostarczano do ameryki zarwno garbusy jak i transportery a tak?e Karmann Ghie oraz VW typ3 a poxniej tak?e Typ 4.


  2) Zmiana warty – Golf staje si? Rabbitem


  Gdy w 1964 roku koncern z Wolfsburga zakupi? mark? Auto Union a pi?? lat p?niej NSU, sta?o si? jasne ?e produkty Volkswagena czeka rewolucja. W obliczu drastycznego spadku sprzeda?y garbusa oraz pochodnych mu modeli sta?o si? jasne ?e firma potrzebuje jaknajszybszych zmian. Ich zapowiedzi? by? model K70, wykorzystuj?cy tak naprawd? platworm? NSU Ro 80. Mimo ?e auto zosta?o niemal?e nie zauwa?one na rynku to wprowadzi?o Volkswagena w ?wiat silnikw ch?odzonych ciecz? oraz nap?du na przedni? o?.
  Dzi? mo?na ?mia?o powiedzie? ?e post?p technologiczny nie by?by mo?liwy gdyby w?a?nie nie przej?cie NSU. O ile K70 nie by? oferowany oficjalnie w stanach zjednoczonych o tyle debiutuj?cy w 1973 roku Passat natychmiast po swej przemierze trafi? do ameryka?skich salonw.

  Dasher, bo tak nazwano za oceanem Passata nie odnis? co prawda sukcesu porwnywalnego z tym w europie ale w obliczu ameryka?skiej lojalno?ci do rodzimych produktw jego sprzeda? okaza?a si? wielkim sukcesem. Zmiany w nowym Volkswagenie wzgl?dem wersji europejskich jak i przeznaczonych na rynek USA by?y o wiele wi?ksze ni? w poprzednich modelach. Efektem tego zdecydowano si? wyodr?bni? w Wolfsburgu lini? monta?ow? dla samochodw przeznaczonych na rynek ameryka?ski
  Import Dashera nadal odbywa? si? w taki sam sposb jak w przypadku VW ch?odzonych powietrzem, jedyn? niedogodno?ci? by?y tylko wi?ksze wymiary nowego wozu. Warto nadmieni? ?e oko?o ¾ Dasherw sprzedano z nadwoziami typu kombi. By?o to o tyle zastanawiaj?ce ?e ameryka?ski wizerunek Volkswagena zawsze oscylowa? wok? tanich samochodw o niewielkich wymiarach ktre nadawa?y si? albo jako drugi lub trzeci samochd w domu albo jako ?rodek transportu dla mniej zamo?nej m?odzie?y sympatyzuj?cej z hipisami. To te? Dasher ktry swymi wymiarami i pojemno?ci? silnika a tak?e nie najni?sz? cen?, ni jak wpisywa? si? w dotychczasowy wizerunek marki.

  Wiosn? 1974 roku do oferty Volkswagena do??czy?y Scirocco oraz kilka miesi?cy p?niej, wykorzystuj?cy wsp?n? p?yt? pod?ogow? Golf. O ile oficjalny eksport Scirocco rozpocz?? si? jeszcze w tym samym roku to na rozpocz?cie oficjalnej sprzeda?y Golfa w USA trzeba by?o czeka? do wiosny 1975 roku. Nie oznacza?o to jednak ?e pierwsze Golfy pojawi?y si? dopiero w tym roku za oceanem. Sytuacja znw si? powtrzy?a jak w przypadku importu Garbusa. Dzi?ki zaradno?ci gara?w specjalizuj?cych si? w imporcie aut z europy niewielka partia Golfw trafi?a do USA w kilka tygodni po rozpocz?ciu ich sprzeda?y w Europie w 1974 roku.
  W tym samym czasie szefostwo fabryki w Wolfsburgu postanowi?o si?gn?? do do?? ciekawego sposobu promocji nowego auta za oceanem. Jeden z przygotowanych w Niemczech Golfw zosta? przygotowany do przebycia dystansu ponad 30 ty? KM na trasie z alaski do ziemi ognistej. Przedsi?wzi?cie zako?czy?o si? oczywi?cie sukcesem a dzielny kompakt z p?toralitrowym silnikiem mo?na dzi? ogl?da? w fabrycznym muzeum w Wolsburgu.  Wiosn? 1975 roku ruszy?a oficjalna sprzeda? nowego volkswagena przechrzczonego z nazwy Golf na Rabbit. Samochd oczywi?cie specjalnie przygotowano tak by otrzyma? ameryka?sk? homologacj? drogow?. Gdy w 1971 roku US National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) wyda?a dyrektyw? dotycz?c? zderzakw samochodw osobowych (Vehicle Safety Standard No. 215) nikt si? nie spodziewa? ?e a? tak skomplikuje ona ?ycie koncernom wp?ywaj?c jednocze?nie na stylistyk? europejskich aut sprzedawanych za oceanem.
  Wdro?ony w pa?dzierniku 1972 roku przez Kongres Stanw Zjednoczonych przepis jasno okre?la?, ?e przd pojazdu musi wyj?? bez trwa?ych odkszta?ce? na nadwoziu po kolizji z nieruchom? przeszkod? przy pr?dko?ci 5 mph (8 km/h). Ty? z kolei musia? zmierzy? si? z pr?dko?ci? ni?sz? o po?ow?. O ile sprzedawany w du?ych ilo?ciach garbus nie mia? wi?kszego problemu ze zdaniem testu NHTSA, o tyle Golf wyposa?ony z przodu w stref? kontrolowanego zgniotu i cienkie metalowe zderzaki stan?? przed barier? nie do pokonania. Z pomoca przysz?o rozwi?zanie testowane wcze?niej w przypadku Mercedesa i BMW a polegaj?ce na zatosowaniu mi?dzy nadwoziem a zderzakiem elementw t?umi?cych. Swoiste teleskopy, Volkswagen wykona? ze spr??yny zainstalowanej w dwch ciasno spasowanych rurach, pe?ni?cych rwnie? rol? amortyzatorw ciernych. Ca?o?? zamontowano w miejscu blaszanych mocowa? europejskich zderzakw zast?puj?c je masywniejszymi odpowiednikami wykonanymi z blachy stalowej.
  Oprcz charakterystycznych, odstaj?cych i masywnych zderzakw, Rabbit otrzyma? rwnie? wymagane przez NHTSA ?wiat?a obrysowe a tak?e mi?kk? desk? rozdzielcz? wyposa?on? w p?k? zapobiegaj?c? uderzeniu kolanami w twarde elementy podczas wypadku.

  Co by?o do?? ciekawe to fakt, ?e cz??? elementw potrzebnych do zamerykanizowania kompaktowego Volkswagena, produkowana by?a w USA i importowana by?a drog? morsk? do Europy, po to by kilka miesi?cy p?niej ju? b?d?c elementem samochodu powrci? do USA. Warto zauwa?y? rwnie? ?e wraz z rozpocz?ciem produkcji Golfa w wolfsburgu znikn??a z tej fabryki linia produkcyjna nadal oferowanego Garbusa. Ci??ar jego wytwarzania (rwnie? na rynek ameryka?ski) podzielono mi?dzy fabryki w Hanowerze i Emden. O ile sam problem eksportu budowanych w Wolfsbugru Rabbitw rozwi?zano z du?ym sukcesem podobnie jak w przypadku garbusa o tyle sama dystrybucja wewn?trz USA by?a ju? du?o wi?kszym wyzwaniem.


  Paradoksalnie problemem by?a niespodziewana liczba samochodw sprzedanych za oceanem. W samym tylko 1975 roku Rabbit sta? si? najlepiej sprzedaj?cym si? europejskim samochodem. Bogata liczba wersji silnikowych i wyposa?enia powodowa?a olbrzymie problemy przy dotychczasowym systemie. Sta?o si? wi?c jasne ?e konieczne jest stworzenie centrum dystrybucji. Na jego siedzib? wybrano ju? w 1976 roku Port of Wilmington. Przedsi?wzi?cie okaza?o si? na tyle du?e ?e Volkswagen zainwestowa? olbrzymie pieni?dze w budow? p?ywaj?cego nabrze?a do ktrego dokowa?y transportowce Lo-Lo. Po roz?adunku za pomoc? d?wigw samochody ustawiano na wielkopowierzchniowym parkingu gdzie oczekiwa?y na odbir i transport do poszczeglnych przedstawicielstw rozlokowanych na terenie ca?ych stanw zjednoczonych.
  W mi?dzyczasie jednak auta przechodzi?y przegl?d zerowy. Usuwano z nich rwnie? wosk zabezpieczaj?cy a tak?e odblokowywano unieruchomione na czas transportu zawieszenie. Dalszy transport realizowany by? kolej? lub za pomoc? ci??arwek. W praktyce na stanie centrum dystrybucji znajdowa? si? zawsze nadmiar samochodw w r?nych wersjach silnikowych i wyposa?enia tak by zamwiony samochd dost?pny by? w Ameryce a nie trzeba by go jak dotychczas importowa?. Wiele z oferowanych elementw wyposa?enia opcjonalnego instalowano rwnie? ju? w USA co sprawia?o ?e dost?pne by?y one tylko dla ameryka?skich odbiorcw.
  Efektem nowej inwestycji koncernu by?o skrcenie czasu oczekiwania klienta na samochd a tak?e wyeliminowa?o wiele problematycznych kwestii logistycznych zwi?zanych ze zorganizowaniem roz?adunku cz?sto w nie przystosowanych do tego portach.  Swoistym kuriozum by?o wprowadzenie w 1976 roku do sprzeda?y wersji VW Rabbita z silnikiem diesla. Pocz?tkowo wiele osb z niedowierzaniem patrzy?o na prby promocji silnika wysokopr??nego w tak ma?ym aucie. Jednak perspektywa pokonania 50 mil na galonie oleju niep?dowego szybko przekona?a do siebie zwolennikw. By?o to o tyle ciekawe ?e dotychczasowe prby wdro?enia silnikw tego typu na rynki ameryka?skie zako?czone by?y fiaskiem po??czonym z marginalnym zainteresowaniem klienteli. Rwnie? i wersje z benzynowymi silnikami 1500 oraz 1600 nie mog?y narzeka? na brak zainteresowania kupuj?cych. By? to naprawd? wspania?y okres dla Volkswagena w Ameryce a wyniki sprzeda?y kompaktowego Rabbita mog?y wprawi? w zak?opotanie nie jednego konkurenta. Rwnie? i europejski sukces Golfa pozwala? koncernowi VAG spogl?da? odwa?nie w przysz?o??. Popyt na nowe auto ca?kowicie zmarginalizowa? niemieck? produkcj? garbusa ktra ju? w 1978 roku ostatecznie opu?ci?a Europ? na rzecz Brazylii i Meksyku.

  3) Westmoreland – Jako?? Made in USA

  Systematycznie zwi?kszaj?ca si? sprzeda? Rabbitw sprawi?a ?e pomimo wysoce rozwini?tego mechanizmu eksportu czas oczekiwania na zamwiony samochd dochodzi? do p? roku. W obliczu zwi?kszaj?cej si? konkurencji ze strony japo?skich producentw, szefostwo VW zdecydowa?o si? na radykalne kroki polegaj?ce na rozpocz?ciu produkcji Rabbita w USA.
  Za spraw? dyrektora produkcji VW of America, Toni Schmckera na now? fabryk? wytypowano po?o?one ok 60 Km na po?udnie od Pittsburgha, New Stanton w Pensylwanii. Atutem lokalizacji mia? okaza? si? nieuko?czony od 1969 roku kompleks fabryczny o powierzchni 5 km2, nale??cy do Chryslera.
  Umowa dzier?awcza pomi?dzy Volkswagen Of America a Chryslerem podpisana zosta?a na 30 lat co mia?o gwarantowa? op?acalno?? inwestycji. Z pomoc? przyszed? rwnie? rz?d stanw zjednoczonych oferuj?c pakiet inwestycyjny w wysoko?ci 100 milionw dolarw przeznaczonych na rozwj infrastruktury wok? fabryki.
  Poniewa? nazwa New Stanton kojarzy?a si? z Chryslerem to zarz?d Volkswagena zdecydowa? si? zmieni? nazw? fabryki nadaj?c jej oficjalne miano Volkswagen Westmoreland Assembly Plant. O rozmachu przedsi?wzi?cia najlepiej ?wiadczy fakt ?e VW of America do sko?czenia budynkw fabrycznych musia? zainwestowa? kolejne 250 milionw dolarw. Olbrzymi nak?ad finansowy stanowi?o rwnie? wyposa?enie budynkw fabrycznych. Koszty by?y tym wi?ksze ?e zaostrzone w 1978 roku normy NHTSA wymaga?y jeszcze wi?kszych standardw bezpiecze?stwa co wi?za?o si? z przekonstruowaniem wielu elementw auta a to z kolei wyklucza?o u?ycie istniej?cych elementw linii monta?owej. Poniewa? zarz?d Volkswagena zamierza? dodatkowo przenie?? ca?o?? produkcji modelu z zamkni?tym nadwoziem, wymagane wi?c sta?o si? opracowanie nowych t?oczni blach, odlewni, itd.

  Poniesione nak?ady szybko przynios?y po??dane efekty i ju? 10 kwietnia 1978 roku z ta?m Volkswagen Westmoreland Assembly Plant zjecha? pierwszy Rabbit – dwu drzwiowy model C w bia?ym kolorze ktry dzi? mo?na ogl?da? w fabrycznym muzeum w Wolfsburgu.  Rozpocz?cie produkcji zbieg?o si? ze strajkiem pracownikw zorganizowanym przez zwi?zki zawodowe, co wporwadzi?o nie lada zamieszanie. G?ownym roszczeniem by?o zrwnianie pensji z tymi ktre otrzymywali robotnicy GM.
  Jednym z najbardziej chwytliwych hase? tamtego protestu by?o "No Money, No Bunny”.

  Koniec ko?cw ameryka?ska produkcja jednak ruszy?a. Nie oznacza?o to zaniechania importu. Nadal Dasher a tak?e Jetta by?y produkowane w Niemczech i do USA dociera?y drog? morsk?. To samo tyczy?o si? budowanych w zak?adach karmanna wariantu cabrio oraz sportowego scirocco, dost?pnego w USA oficjalnie od wiosny 1978 roku, to t?umaczy wi?c jego bardziej europejski wygl?d.
  Zewn?trzne r?nice jeszcze mi?dzy Golfem a Rabbitem zwi?kszy?y si? jeszcze bardziej. Ameryka?ski krewniak golfa wyr?nia? si? innym grillem oraz kwadratowymi przednimi ?wiat?ami. Oprcz tego auto otrzyma?o zmodernizowane wn?trze oraz wzmocnienia boczne w drzwiach a tak?e specjalne mocowanie przedniej szyby zapobiegaj?ce jej wypadni?ciu podczas wypadku. Warto wspomnie? ?e podstawow? wersj? silnikow? by?a w tym czasie ga?nikowa jednostka o pojemno?ci 1600ccm i mocy 55 kW. Opcjonalnie mo?na by?o zamwi? silnik ten z wtryskiem paliwa Boscha, legitymuj?cy si? ju? moc? 60kW. Drugim z benzynowych silnikw dost?pnych w tym czasie w USA by?a jednostka o pojemno?ci p?tora litra dost?pna rwnie? z wtryskiem paliwa. Warto przy tym zauwa?y? ?e o ile we wszystkich stanach USA Rabbit oferowany by? z obydwoma systemami zasilania o tyle samochody sprzedane w Californi dost?pne by?y jedynie z wtryskiem paliwa. Podyktowane by?o to oczywi?cie wzgl?dami norm czysto?ci spalin.
  Trzeba rwnie? wspomnie? ?e w pierwszych latach produkcji Rabbit dost?pny by? jedynie z czterobiegow? skrzyni? manualn? lub trzybiegowym automatem, dost?pnym za dop?at?. Zreszt? ameryka?ski odpowiednik golfa mg? poszczyci? si? naprawd? bogat? list? wyposa?enia opcjonalnego.
  Oprcz 2 rodzajw k? ze stopw lekkich mo?na by?o zamwi? a? 3 wzory ozdobnych ko?pakw na stalowe ko?a. Te ostatnie rwnie? oferowane by?y w dwch rozmiarach 4 i 4,5 cala. List? wyposa?enia uzupe?nia?y poszerzenia b?otnikw, sportowa kierownica, drewnopodobne wykleiny bocznych elementw nadwozia czy sportowe pasy tak lubiane przez amerykanw. Wszystko dost?pne w po??czeniu wraz z jednym z trzech wariantw podstawowych: C, L, LX.
  Pomimo tego wszystkiego ju? w po?owie 1979 roku da?o si? zauwa?y? drastyczny spadek sprzeda?y rabbitw w USA. Mo?na uzna? to za nast?pstwo kryzysu ktry zacz?? dotyka? stany zjednoczone ale jej przyczyna jest o wiele bardziej prozaiczna.

  Od czasu rozpocz?cia produkcji VW rabbita klienci uskar?ali si? na fataln? jako?? ameryka?skich samochodw. Nie by? to jedynie problem niechlujnego monta?u ale rwnie? a mo?e i przede wszystkim kiepskiej jako?ci materia?w u?ytych do produkcji zamerykanizowanych Volkswagenw. Nie rzadko do serwisu trafia?y p?roczne samochody z zaawansowanymi ogniskami korozji. Cz?ste by?y rwnie? awarie mechaniczne. G?wnym problemem by?o ponadprzeci?tne zu?ycie oleju a szczeglnie z?? s?aw? zyska?y sobie jedyne oferowane wwczas czterobiegowe przek?adnie. Na domiar z?ego w pierwszym roku produkcji oko?o 1/8 z wyprodukowanych aut boryka?a si? z problemami lakierniczymi.
  Zdenerwowani klienci zacz?li g?o?no domaga? si? swoich spraw nierzadko w s?dach a ameryka?ska prasa motoryzacyjna z lubo?ci? podkre?la?a ?e Rabbit to najbardziej k?opotliwy Volkswagen jaki kiedykolwiek powsta?. Kompaktowy VW zamiast tytu?u pierwszego samochodu europejskiej konstrukcji jaki powsta? w USA szybko zyska? miano najbardziej awaryjnego europejskiego samochodu jaki kiedykolwiek powsta?. Pomimo najszczerszych stara? Volkswagen of Amreica nigdy nie uda?o si? ju? powrci? do wynikw sprzeda?y sprzed 1978 roku. Trzeba jednak obiektywnie przyzna? ?e Volkswagen of America bardzo stara? si? odegra? pozycj? kluczowego gracze w koncernie VAG.
  Najlepszym potwierdzeniem tego niech b?dzie przyk?ad opracowanego w 1979 roku w USA, pickupa ktry rok p?niej sta? si? wzorem do stworzenia jego europejskiej wersji o nazwie Caddy. Niestety zainteresowanie now? p?ci??arwk? ni jak nie przek?ada?o si? na wyniki sprzeda?y. Nie pomog?a w tym nawet modernizacja modeli Rabbit oraz wspomnianego Pickupa przeprowadzona w 1980 roku. Auta otrzyma?y wwczas kierunkowskazy nachodz?ce na przednie b?otniki a w przypadku Rabbita nowe tylne lampy a tak?e ca?kowicie nowe wn?trze. Stalowe zderzaki zamieniono na aluminiowe odpowiedniki o takim samym kroju. Nieznacznej modyfikacji uleg?o ponownie nadwozie. Zmieniono rwnie? na krtko zawieszenie, staj?c si? bardziej komfortowym. Jednak amerykanie nie komfortu oczekiwali od Rabbita ale w?a?nie europejskiego trzymania si? drogi. To te? jeszcze w 1980 roku powrcono do europejskiej specyfikacji zawieszenia.
  Zmiany zago?ci?y rwnie? pod mask?. Z oferty znikn??y benzynowe silniki o pojemno?ci 1600 ccm na rzecz oferowanej tylko na ameryka?ski rynek jednostki o pojemno?ci 1700 ccm legitymuj?cej si? moc? w zale?no?ci od osprz?tu 48 do 59 kW.. Opcj? nadal pozosta? silnik z wtryskiem paliwa o pojemno?ci 1500ccm, legitymuj?cy si? jednak tym razem moc? 57 kW. Gam? silnikw uzupe?ni? Diesel o pojemno?ci 1.6 i mocy 40kW a od 1981 roku wariant tego silnika wyposa?ony w turbospr??ark? legitymuj?cy si? moca 51 kW. Od 1980 roku dost?pna sta?a si? rwnie? jako opcja, przek?adnia z nadbiegiem.  Zmiany w obr?bie modelu Rabbit pomog?y co prawda odzyska? cz??? rynku ale w obliczu japo?skiej konkurencji ka?dy wzrost sprzeda?y trzeba by?o traktowa? w kategoriach wielkiego sukcesu. Wi?ksza sprzeda? cieszy?a tym bardziej ?e by? to czas kiedy koncerny z krajw kwitn?cej wi?ni przypusci?y wr?cz szturmowy atak na rynek ma?ych samochodw w USA. Honda z nowo otwat? fabryk? w Marysville w Ohio, oraz Toyota z zak??dami Georgetown w Kentucky nie do?? ?e sprzedawa?y swoje samochody taniej od Volkswagena to szybko zyska?y s?aw? niezawodnych. By?o to o tyle nisprawiedliwe ?e ?mia?o mo?na stwierdzi? ?e jako?? aut opuszczaj?cych fabryk? Westmoreland niczym nie ust?powa?a tej znanej z niemieckich Golfw. Jednak z?a opinia ci?gn??a si? przez nast?pne lata i w samym tylko 1980 roku Volkswagen of America wyprodukowa? 200 ty? pojazdw zamiast minimalnego, zak?adanego planu 240 tys. Wyniki te zmusi?y rad? nadzorcz? do rewizji w swych zamierzeniach zmniejszaj?c plan z 1100 samochodw dziennie do 856.
  By?o to o tyle dotkliwe dla koncernu ?e sprzeda? ledwo pokrywa?a kosztu utrzymania olbrzymiego zak?adu ktrego moc przerobowa nie by?a wykorzystana nawet w 60%. Sta?o si? wi?c jasne, ?e Volkswagen Of America potrzebuje zmian. Ich zwiastunem by?o otwarcie dwch mniejszych fabryk podzespo?w w West Virginii oraz w Texasie a tak?e rozwj i wdro?enie do produkcji Rabbita w meksyka?skiej fabryce w Puebla. Co prawda Rabbit na rynek meksyka?ski otrzyma? przet?umaczon? nazw? Caribe ale poza znaczkiem niczym tak naprawd? si? nie r?ni?, to te? cz??? produkcji z powodzeniem eksportowano do USA. Warto odnotowa? ?e w marcu 1981 roku z ta?m monta?owych zjecha? p?milionowy samochd tam zbudowany.

  4)As w r?kawie – GTI

  W czasie gdy zachodnioeuropejskie drogi podbija? Golf GTI amerykanie mogli w salonach VW zamwi? co najwy?ej Rally Package do 83 konnego silnika o pojemno?ci 1600 ccm. Nie oznacza?o to jednak ?e do USA nie trafia?y modele GTI. Znw z pomoc? konsumentom przyszli prywatni importerzy i w latach 1976-1982 co najmniej kilkaset Golfw GTI trafi?o do USA. Volkswagen of America zwleka? z przygotowaniem Rabbita w tej wersji a? do 1982 roku.  Zaprezentowany z wielk? pomp? samochd z jednej strony by? uciele?nieniem ameryka?skich marze? o sportowym kompakcie, z drugiej jednak strony rozczarowywa?. O ile wyposa?enie powala?o wr?cz na kolana oferuj?c kube?kowe siedzenia, sportow? kierownic?, szyberdach, klimatyzacj? czy nawet elektrycznie otwierane szyby dost?pne za dop?at? to mechanicznie auto troch? rozczarowywa?o. Mimo ?e pod mask? Rabbita GTI znalaz? si? konstrukcyjnie ten sam silnik co w Golfie GTI to jego moc spad?a i wynosi?a 70kW zamiast blisko 85kW. Podyktowane by?o to oczywi?cie restrykcyjnymi normami czysto?ci spalin ale przy ci??szym o blisko 60 Kg ameryka?skim odpowiedniku Golf GTI nadal by? du?o szybszym autem. Jednak jak mawia przys?owie „z braku laku dobry kit” i Rabbit GTI ju? od pierwszego dnia sprzeda?y cieszy? si? bardzo du?ym zainteresowaniem.  Gazety motoryzacyjne szybko pod?apa?y nazw? Pocket Rocket chrzcz?c ni? sportowego Volkswagena. Rabbita GTI chwalono nie tylko za wyposa?enie ale rwnie? za osi?gi oraz przede wszystkim za zawieszenie. Auto sta?o si? prawdziw? sensacj? w?rd mniej zamo?nych m?odych ameryka?w szybko podijaj?c ich serca. Szczeglnym zainteresowaniem cieszy?a si? wersja GTI „black tie” dost?pna w ka?dym kolorze byle by by? to kolor czarny. Wzorem europejskim Volkswagen w ramach promocji nowego modelu zdecydowa? si? nawet na organizacj? wy?cigowej serii Rabbitw przy wy?cigach SCCA tworz?c „Bilstein Cup”

  Sukces handlowy modelu GTI w USA sk?oni? rwnie? Meksyka?ski oddzia? Volkswagen of America do przygotowania wersji Caribe GT. Trzeba rwnie? zauwa?y? ?e by? to czas w ktrym dzi?ki taniej sile roboczej fabryka w Puebla stawa?a si? coraz wa?niejsz? w?rd zak?adw Volkswagena w Ameryce p?nocnej, produkuj?c nie tylko cz??? przeznaczonych na rynek USA, Rabbitw ale tak?e ponosz?c ca?kowity ci??ar ameryka?skiej produkcji Santany, Jetty. Co ciekawe to nadal Modele Cabriolet oraz Scirocco budowane by?y w niemieckim Osnabrck w zak?adach Karmanna. Vanagon z kolei cz??ciowo pochodzi? z zak?adw w Hanowerze jak i afryka?skiego Uitenhage.


  5) Zmierzch nad Westmoreland

  Gdy w 1982 roku zako?czono produkcj? w USA Pickupa przenosz?c jego produkcj? jako Caddy do fabryki TAS Sarajewie sta?o si? jasne ze dla Rabbita zbli?a si? kres drogi. Zmiany logistyczne polegaj?ce na sprzeda?y fabryki VW w Sterling Heights i zw?oka w rozbudowie zak?adw w Meksyka?skim Puebla zdawa?a si? potwierdza? t? tez? tym bardziej ?e wydarzenie to zbieg?o si? z zako?czeniem prdukcji Golfa w 1983 roku w europie.  Volkswagen Of America postanowi? godnie po?egna? Rabbita tworz?c na rok 1984 limitowan? wersj? Wolfsburg Edition. Dost?pne tylko jako pi?ciodrzwiowe auto poza bogatym wyposa?eniem cechowa?o si? silnikiem wyposa?onym we wtrysk paliwa a pochodz?cym z modelu GTI. By jednak nie odbiera? sportowej palmy pierwsze?stwa jego moc ograniczono do 66kW. W tym samym czasie og?oszono zamkni?cie fabryki Westmoreland i przeniesienie elementw jej wyposa?enia do Po?udniowo Afryka?skiej fabryki w Uitenhage gdzie kontynuowano wytwarzanie Golfa pod nazw? City a? do 2009 roku.
  Co prawda po zako?czeniu produkcji Rabbita jego miejsce na ta?mach monta?owych Westmoreland zaj?? Golf drugiej generacji ale jego produkcj? nale?y okre?la? raczej jako marginaln? wzgl?dem ilo?ci wytwarzanych tam Rabbitw. Sytuacj? fabryki w New Stanton najlepiej obrazuje liczba zatrudnionych w niej pracownikw. Z prognozowanych w 1978 roku ponad 20 ty? etatw obsadzono jedynie 6 ty? i to w czasach najwi?kszej produkcji, podczas gdy w 1984 roku zatrudnionych w niej by?o ju? tylko oko?o 1.5 ty? osb. Ostatecznie Westmoreland Assembly Plant zamkni?to 14 kwietnia 1988 roku. Ca?o?? produkcji Volkswagena na rynek ameryka?ski przeniesiono do meksyka?skiego Puebla.  Opracowanie: Karol Wiechczy?ski, na podstawie:


  Rabbit the definitive history. J.M Moore. Carburettor Publications Illinois 2000.

  Das grosse VW – Buch. Ingo Seiff. Busch 1990 Wofsburg

  Inside VW nr: 9/78, 11/79, 12/81, 5/82

  Materia?y i informacje dostarczone przez producenta.